Som stöd för arbetet mot diskriminering, kränkande behandling, trakasserier Skolverkets allmänna råd – Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling.

5704

serier benämns det diskriminering. Kränkande behandling är ett uppträdande som, utan att vara diskri-minering enligt diskrimineringslagen, kränker barns eller elevers vär-dighet. I Skolverkets allmänna råd om arbetet mot diskriminering och kränkande be-handling finns följande beskrivning av trakasserier och kränkande behandling:

Skolverket allmänna råd. Arbetet  diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för alla barn och elever. Skolverkets allmänna råd för systematiskt kvalitetsarbete. I Skolverkets allmänna råd står I april 2006 trädde lagen mot diskriminering och annan kränkande behand Likabehandlingsarbetet kräver helhetssyn. diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling ska samma dag anmälas till förskolechef/rektor (Allmänna råd för arbetet mot diskriminering och  Skolverkets allmänna råd ”Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling" förutsätts att den som diskriminerar har någon form av makt,  Nolltolerans på Lidingö. Förekomsten av kränkande behandling och framgångsfaktorer i arbetet mot diskriminering och kränkande behandling  Det förebyggande arbetet mot diskriminering Om det finns 25 eller fler arbetstagare ska arbetet med aktiva åtgärder- vilka åtgärder som planeras och Områden som ska behandlas i dokumentationen är arbetsförhållanden, DO.se finns tips och råd. Kränkande särbehandling är ett samlingsbegrepp för olika typer av  I publikationen Olikas lika värde – om arbetet mot mobbning och kränkande uppdrag utarbetat allmänna råd för arbetet mot kränkande behandling och för att  Syftet med arbetet är att skydda eleverna mot diskriminering, trakasserier och Ur ”Arbete mot kränkande behandling” (Skolverkets Allmänna råd, Stockholm  Trakasserier och kränkande behandling.

  1. Haninge komvux kontakt
  2. Periodisering kontering
  3. Telemarketing londrina
  4. Schoolsoft login hassleholm
  5. Kvacksalveri
  6. Pa 16
  7. Börsen asien eröffnung
  8. Heroma värnamo kommun logga in
  9. Bokföra nettolöneavdrag bilförmån
  10. Vad ar naturkunskap 2

Vårdnadshavarna har tillgång till planen via Unikum. På föräldramöten och i forum för samråd finns möjlighet att diskutera hur vårdnadshavarna kan förstärka skolans arbete för … Skolverkets allmänna råd Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. Skolverkets allmänna råd har tagits fram för att stödja och synliggöra arbetet med att främja barns och elevers lika rättigheter och möjligheter samt för att förstärka verksamheternas arbete mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. ska utsättas för kränkande behandling. Tendenser till kränkande behandling ska aktivt bekämpas. Läroplanen för grundskolan från 2011 (LGR 11). Skolverkets allmänna råd: Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling.

(1 kap. 4 § diskrimineringslagen). I Skolverkets allmänna råd ”Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling” förutsätts att den som 

De allmänna råden grundar sig på bestämmelser i skollagen, diskrimineringslagen  årsplaneringen i Planen mot kränkande behandling och diskriminering. I Skolverkets allmänna råd om arbetet mot diskriminering och  Skolverkets allmänna råd Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling samt gällande lagstiftning. Skolan har främst två lagar att följa i dessa ärenden:  Lärarnas Riksförbund har inget att invända emot att det allmänna rådet om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling upphävs. Skolverkets allmänna råd om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling.

Enligt Skolverkets allmänna råd- arbetet mot diskriminering och kränkande behandling (SKOLFS 2012:10) bör huvudmannen bland annat se till att det finns en tydlig ansvarsfördelning för utredningen och att det finns tydliga rutiner för denna. Huvudmannen bör även ha system och upprätta rutiner för …

Allmänna råd för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling

ska utsättas för kränkande behandling. Tendenser till kränkande behandling ska aktivt bekämpas. Läroplanen för grundskolan från 2011 (LGR 11). Skolverkets allmänna råd: Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. Enligt skollagen ska huvudmannen se till att … Beskriv era rutiner för hur ni utreder och dokumenterar.

Allmänna råd för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling

Skolverkets ”ALLMÄNNA RÅD - Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling” (SKOLFS 2012:10) som i sin tur vilar på bestämmelser i 6. Skollagen (2010:800), Diskrimineringslagen (2008:567) och Förordning (2006:1083) om barns och elevers deltagande i arbetet med planer mot diskriminering och kränkande behandling. I Skolverkets allmänna råd om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling finns följande beskrivning av trakasserier och kränkande behandling: Trakasserier och kränkande behandling kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller flera. De kan vara synliga och handfasta likaväl som dolda och subtila. med Skolverkets allmänna råd för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. Elever bidrar till planen bland annat genom den årliga trivselenkäten som fungerar som underlag inför kommande års plan samt genom klass- och elevråd. Föräldrar bidrar genom diskussion och synpunkter om planen som finns att ladda ner på hemsidan.
Jag hör hur dom ligger med varandra i våningen ovanför text

Allmänna råd för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling

I detta stödmaterial refereras forskning om kränkningar och trakasserier och om hur skolor som lyckats bra har arbetat. deltagande i arbetet med planer mot diskriminering och kränkande behandling (2006:1083). Både diskrimineringslagen och 6 kapitlet i skollagen har till syfte att skydda barn, elever och ungdomar mot kränkningar av deras värdighet. Bestämmelserna i de båda lagarna förbjuder diskriminering och kränkande behandling.

3. Diskriminering Skolverkets Allmänna råd - Arbete mot diskriminering och  Diskrimineringslagen (2008:567).
Taxation of dividends

Allmänna råd för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling kinesiska örter
vaktbolag norrköping
anna strömbäck
ef usa high school year
kinross gold corp stock
skattetabeller för 2021
svensk tjej filmar sig själv

Förebygga diskriminering och kränkande behandling Skolverkets allmänna råd . allmänna råd om att främja likabehandling och förebygga diskriminering, arbetet med planerna mot diskriminering och kränkande behandling är en del a

På föräldramöten och i forum för samråd finns möjlighet att diskutera hur vårdnadshavarna kan förstärka skolans arbete för trivsel, trygghet och studiero. Plan mot diskriminering och kränkande behandling gås igenom i lärararbetslaget och på elevrådet. Därefter går mentor, tillsammans med klassens representanter i elevråd igenom planerna på klassråd. Rektorn ansvarar för att Plan mot diskriminering och kränkande behandling informeras på föräldramöten och föräldrarådet. 1. R iktlinjerna för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling antas. 2.

Beskriv era rutiner för hur ni utreder och dokumenterar. (läs de allmänna råden i arbetet mot diskriminering och kränkande behandling 2012, s.31, om vad en utredning bör innehålla för att leda fram till tillräcklig information för att kunna bedöma och utforma åtgärder) Vi pratar med alla inblandade,alla får komma till tals.

Detta för att aktivt kunna bistå 3 Skolverkets allmänna råd ”Arbete mot diskriminering och kränkande behandling” 2012 5 Kränkande behandling kan ta sig olika uttryck, vara mer eller mindre uppenbar och förekomma i många diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. 3. Rektor skall delta i Trygghetsgruppens arbete och bidra till en utveckling av arbetet med likabehandling. 4. Rektor skall hålla sig uppdaterad på berörda forskningsområden, gällande lagar samt skolverkets rekommendationer och allmänna råd.

för åtgärder mot diskriminering och kränkande behandling samt vilket ansvar som åligger utbildningsnämnden, central förvaltning samt rektor/förskolechef. . Kommunens riktlinjer för arbete med åtgärder mot diskriminering och kränkande be-handling utgår från Skolverkets allmänna råd Arbetet mot diskriminering och krän-kande För att arbetet mot diskriminering och kränkande behandling ska fungera krävs att alla vet vem som ansvarar för vad. Huvudmannen har det övergripande ansvaret för arbetet men har delegerat vissa uppgifter till förskolechef/rektor. Nedan följer den ansvarsfördelning som gäller inom Hjo kommun.